آئین نامه داخلی

باشگاه کوهنوردی کوهگرد

پیش گفتار

همنوردان ، مربیان، پیشکسوتان و اعضای محترم باشگاه کوهنوردی کوهگرد قبل از هر چیز مقدم شما را به باشگاه کوهنوردی کوهگرد  گرامی داشته، امیدواریم در کنار یکدیگر، با حفظ نظم و انسجام، ورزش کوهنوردی را که یک ورزش اجتماعی و گروهی است پیش ببریم و در اعتلای این ورزش مفرح و ملی بکوشیم . برکسی پوشیده نیست که این ورزش پر ابهت را می توان در اشکال مختلف آزاد و تشکلی پیش برد، ولی تأثیر گذاری تشکل کوهنوردی در امر پیش برد همه جانبه این ورزش بیشتر و بهتر بوده است. لذا بر این اساس گروه کوهنوردی کوهگردتأسیس یافته و از سال 1399 تا سال 1401 تحت نام (گروه کوهنوردی کوهگرد) فعالیت داشته و از سال 1402 تاکنون تحت نام (باشگاه کوهنوردی کوهگرد) فعالیت می نماید استمرار فعالیت این باشگاه باور عمیق به تشکل گرایی در این ورزش و نیز حفظ نظم و انسجام درآن بوده است و طبعاً این انسجام نتیجه پالایشی است که هر از گاهی در باشگاه انجام می گردد . موسس باشگاه کوهنوردی کوهگرد ، آقای سجاد عزیزی می باشد که ایشان خود در زمینه ورزش کوهنوردی فعالیت دارد و اشراف کامل به فعالیت باشگاه دارد. جزوه پیش رو آئین نامه داخلی باشگاه کوهنوردی است که میثاقی است بین تمام اعضای باشگاه کوهنوردی کوهگرد  که براساس این آئین نامه فعالیت خود را پیش می برد . و از شما عضو گرامی خواهان مطالعه دقیق و تطبیق کامل رفتاری خود در این چهار چوب و ضوابط می باشیم .

    باتشکر

کادر اجرایی باشگاه کوهنوردی کوهگرد

 

 

فصل اول : کلیات

ماده 1-1 :هدف از تدوین آیین نامه :

تعیین ساختار اجرایی باشگاه، شرایط عضویت، چگونگی فعالیت ، مسئولیت ها است .

ماده 1-2 :دامنه شمول این آیین نامه کلیه افرادی است که تحت عنوان های مختلف در باشگاه کوهگرد فعالیت می نمایند .

ماده 1-3 :تعاریف :

1-3-1 :تعریف عضو: هر فردی که با پذیرش شرایط عضویت و قبول آن در باشگاه فعالیت می نماید .

1-3-2 -سرپرست: فردی که بنا بر تصمیم باشگاه به عنوان مجری و مسئول برنامه ها معرفی می شود و وظیفه مدیریت فنی، مالی ، برنامه ریزی و اجرای برنامه ها را بر عهده دارد .

1-3-3-مربی: فردی است که پس از طی کردن دوره های آموزشی رسمی فدراسیون کوهنوردی و

صعودهای ورزشی مدرک مربیگری را در یکی از شاخه های کوهنوردی کسب کرده باشد .

 

فصل دوم : معرفی

2-1 -نام باشگاه

ماده 2-1 -نام این باشگاه (باشگاه کوهنوردی کوهگرد ) می باشد که از این پس به اختصار باشگاه نامیده می شود.

تبصره 2-1-1 :-در مکاتبات و محاورات باشگاه ، به نام باشگاه کوهنوردی کوهگرد نوشته و یا خوانده می شود .

2-2 -موضوع فعالیت

ماده 2-2 -باشگاه به انجام و اجرای کلیه برنامه های کوهنوردی اعم از کوهنوردی ، کوهپیمایی و … و سایر رشته های مرتبط با کوهستان و طبیعت می پردازد، همچنین کلیه دوره های آموزشی (تئوری و عملی) مرتبط را طبق ضوابط و زیر نظر فدراسیون کوهنوردی ایران برگزار می کند.

2-3 -اهداف تشکیل باشگاه

ماده 2-3 – به وجود آمدن بستری مناسب برای رشد و توسعه ورزش کوهنوردی و جذب علاقمندان این ورزش و ایجاد روحیه همکاری ، همیاری ، مشارکت جمعی و به دست آوردن خصایص نیکو و ارزشمند اخلاقی و ترویج آن در سطح جامعه و سایر اجتماعات کوهنوردی .

-بهبود و گسترش ورزش کوهنوردی و دانش های علمی و فنی مرتبط با آن در سطح جامعه و دیگر کوهنوردان

-تشکیل کلاس های آموزشی مرتبط با موضوع فعالیت باشگاه

– ایجاد ارتباط با فدراسیون کوهنوردی، هیئت کوهنوردی استان تهران و سایر نهادهایی که با این ورزش مرتبط هستند و یا می توانند به گسترش آن کمک کنند.

-اقدام به تقویت و بازسازی محیط زیست، مناطق طبیعی و کوهستان های ایران و همکاری با سازمان ها و باشگاه هایی که در این زمینه فعالیت می نمایند .

ماده 2-4 -فعالیت باشگاه از ابتدای تائید اساسنامه و در تمام طول فعالیت آن در راستای ضوابط فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران و هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران می باشد.

فصل سوم: ارکان تشکیلاتی باشگاه

موسس- 1-3

ماده 3-1 :موسس و تشکیل دهنده باشگاه، آقای سجاد عزیزی می باشد که به اختصار موسس نامیده می شود

3-2 -هیئت مدیره

ماده 3-2 :هیئت مدیره باشگاه ترکیب نفرات منتخب اعضاء باشگاه را دارا می باشد و نقش نظارتی در باشگاه را ایفا می نماید

بازرس- 3-3

ماده 3-3:بازرس باشگاه نیز پس از برگزاری انتخابات باشگاه انتخاب میگردد .

3-4 -کادر اجرایی

ماده 3-4 -اعضای کادر اجرایی باشگاه 7 نفر بوده و از مسئولین زیر تشکیل می شود

1-مدیرعامل باشگاه، 2-دبیر باشگاه، 3-مسئول کمیته فنی، 4-مسئول کمیته آموزش، 5 -مسئول کمیته روابط عمومی، 6 -مسئول کمیته امور مالی و تدارکات ، 7 -مسئول کمیته محیط زیست، 8 -مدیر داخلی باشگاه (بانوان) ، 9 -مسئول کمیته امداد و نجات

تبصره 3-4-1 -اعضای کادر اجرایی برای مدت 2 سال بعد از برگزاری انتخابات داخلی باشگاه انتخاب میشوند .

ماده 3-5 :کادر اجرایی باشگاه بالاترین مقام اجرایی باشگاه می باشد و جلسات آن با حضور نصف بعالوه یک نفر از اعضا و موسس رسمیت می یابد.

تبصره 3-5-1 :در اولین جلسه کادر اجرایی جدید اعضای کادر اجرایی قبلی نیز باید حضور داشته باشند تا روند تحویل اختیارات به کادر اجرایی جدید بهتر انجام شود . کادر اجرایی قبلی موظف است تجربیات و نقطه نظرات خود را در اختیار کادر اجرایی جدید قرار دهند.

3-6 -مجمع عمومی

ماده 3-6-مجمع عمومی باشگاه که هردو سال یکبار جهت معرفی کادر اجرایی جدید و استماع گزارش فعالیت دو سال گذشته و امور مالی و ارائه پیشنهادات توسط اعضای شرکت کننده برگزار می شود .

تبصره 3-6-1-ترکیب مجمع عمومی عبارت است از کلیه اعضا کادر اجرایی و اعضای رسمی باشگاه و مهمانان ویژه

تبصره 3-6-2 -پیشنهادات در مجمع عمومی پس از بحث و بررسی توسط کادر اجرایی جدید باشگاه و تائید هیئت مدیره به عنوان مصوبات قانونی به آئین نامه داخلی باشگاه افزوده می شود .

3-7 -کمیته های باشگاه

ماده 3-7 -باشگاه شامل 9 کمیته اصلی با عناوین 1-کمیته فنی، 2-کمیته امور مالی و تدارکات، 3-کمیته روابط عمومی، 4-کمیته آموزش، 5 -کمیته محیط زیست، 6-کمیته امداد و نجات، 7 -کمیته بانوان که مسئولین آن ها عضو کادر اجرایی باشگاه نیز می باشند.

تبصره 3-7-1 -مسئول کمیته فنی باید دارای حداقل مدرک مربیگری یکی از آیتم های مختلف کوهنوردی باشد .

تبصره 3-7-2 -در صورت انتصابی بودن مسئولین کمیته ها در کادر اجرایی نظر کلیه اعضای کادر اجرایی لحاظ می گردد.

اعضا باشگاه

ماده 3-8 -تعریف عضو: به کلیه کسانی گفته می شود که عضویت آن ها رسماً توسط مدیرعامل باشگاه تصویب شده است .

ماده 3-9 -اعضای باشگاه شامل 9 نوع عضویت می باشند .

3-9-1 – عضو مهمان

به فردی اطالق می گردد که هیچ گونه سابقه عضویتی در باشگاه نداشته و صرفا جهت شرکت در یک برنامه همراه با گروه اعزام می شود و بایستی ضمن تائید کلیه قوانین باشگاه صلاحیت شرکت در آن برنامه را نیز داشته باشد.

تبصره 3-9-1-1 -عضو مهمان هزینه بالاتری نسبت به اعضای باشگاه در هر برنامه پرداخت می نماید .

3-9-1 -عضویت موقت (آزمایشی)

به فردی اطالق می گردد که درخواست عضویت خود را به باشگاه ارائه داده است و در یک دوره یک ساله امور مربوط به شرکت در دوره های کارآموزی ، جلسات هفتگی و دوره های آموزشی را گذرانده باشد تا پس از تصمیم کادر اجرایی باشگاه به عنوان عضو رسمی قلمداد شود .

3-9-2- عضو رسمی

به فردی اطالق می گردد که حداقل سابقه یک سال فعالیت مستمر در باشگاه را داشته باشد .

تبصره 3-9-2-1 -عضو رسمی ضمن حضور مستمر در برنامه های باشگاه موظف به پرداخت منظم شهریه ماهیانه باشگاه می باشد .

3-9-3 – عضو افتخاری

باشگاه از بین افراد و مربیان با تجربه و صاحب نام در ورزش کوهنوردی و یا افرادی که کمک شایانی به این ورزش کرده اند و اظهار تمایل نمایند به عنوان عضو افتخاری، از وجودشان استفاده می نماید .

تبصره 3-9-3-1 -عضو افتخاری الزامی برای پرداخت شهریه و حق الورود ندارد و در صورت حضور در برنامه های رسمی باشگاه از آن ها هزینه ای دریافت نخواهد شد.

3-9-4 – عضو پایدار

اعضایی که 5 سال از عضویت آنها در باشگاه گذشته است و در حداقل 50 برنامه باشگاه حضور داشته اند و معادل 60ماه شهریه پرداخت کرده اند و دستاوردهای ورزشی یا غیر ورزشی برای باشگاه داشته باشند پس از پیشنهاد مدیرعامل و تایئد هیئت مدیره شرکت، عضو پایدار محسوب می شوند و این اعضا از پرداخت شهریه معاف می باشند.

تبصره 3-9-4-1-در خصوص اعضای جدید که دارای سوابق متمادی و ارزنده کوهنوردی باشند با معرفی مدیر عامل و تائید هیئت مدیره شرکت می توانند خارج از ضوابط فوق به عضو پایدار تبدیل شوند .

تبصره 3-9-4-2 -عضو پایدار هزینه برنامه ها را به صورت نیم بها پرداخت می نماید.

3-9-5-عضو معلق

عضوی که به واسطه ارتکاب هر عملی که مغایر آیین نامه باشگاه، یا مغایر اصول اخالقی و عرفی جامعه بوده یک بار از سوی کمیته انضباطی اخطار کتبی دریافت نموده باشد؛ پس از تکرار مجدد خطا از فعالیت در باشگاه منع شده و زمان تعلیق با توجه به شدت خطا از سوی کمیته انضباطی و طبق آیین نامه های انضباطی باشگاه تعیین و تصویب می گردد .

تبصره 3-9-5-1 -افرادی که بیش از 3ماه شهریه پرداخت ننمایند عضو محسوب نمی شوند و حق استفاده از وسایل باشگاه را ندارند و باید در برنامه ها هزینه مهمان را پرداخت نمایند .

تبصره 3-9-5-2 -افرادی که به صورت مهمان در برنامه های رسمی باشگاه شرکت می کنند و هزینه یک و نیم برابر می پردازند .

3-9-6 – عضو جاوید

عضو جاوید به عضوی از باشگاه اطلاق می شود که از ابتدای ورود به باشگاه و گرفتن عضویت در باشگاه هیچگاه عضویت خود را لغو ننموده و در عین حال در باشگاه به لحاظ تشکیلاتی ، مالی، آموزشی و اجرایی تاثیر گذار بوده باشد که با معرفی مدیر عامل و تائید هیئت مدیره به این عنوان دست می یابد .

3-10 -حقوق اعضا

ماده 3-10 -حقوق و مزایای هر عضو بشرح ذیل می باشد:

3-10-1 -شرکت در برنامه و استفاده از امکانات باشگاه زیر نظر هیئت مدیره و کمیته فنی باشگاه

3-10-2 -ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده در جلسات عمومی باشگاه .

3-10-3 -برای کلیه اعضای رسمی از طرف باشگاه کارت عضویت صادر می شود و هرگونه استفاده از کارت عضویت فقط در چهارچوب آیین نامه و مقررات باشگاه و قوانین ورزشی کشور معتبر است

3-11-4 -حق استفاده از بیمه مسئولیت مدنی در هر برنامه .

3-11-5 -بهره مندی از دوره ها و کلاس های آموزشی رسمی و غیر رسمی .

 

فصل چهارم: وظایف کمیته ها

 

ماده 4-1 -وظایف و اختیارات مسئول کمیته فنی

4-1-1 -مسئول کمیته فنی موظف است کارگروهی جهت پیشبرد امورات کوه پیمایی، یخنوردی، سنگ نوردی، صعودهای ورزشی- دوچرخه سواری کوهستان، تمرینات میان هفته تشکیل دهد و کلیه امور فنی باشگاه را از طریق اتخاذ تصمیمات کار گروه پیاده نماید .

تبصره 4-1-1-1 -اولویت انتخاب اعضای کار گروه از میان مربیان عضو باشگاه می باشد.

4-1-2 -مسئول کمیته فنی موظف است ضمن بررسی فنی دقیق اعضا و با برنامه ریزی های کوتاه مدت و دراز مدت و با هماهنگی کمیته آموزش در جهت رشد فنی اعضای باشگاه اقدام نماید .

4-1-3 -تدوین تقویم ورزشی در راستای مصوبات و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مصوب هیئت مدیره و ارائه آن به مدیر عامل جهت تصویب و تائید .

4-1-4 -تعیین سرپرست هر برنامه .

4-1-5 -تحویل گرفتن گزارش برنامه و کروکی از سرپرستان برنامه های اجرا شده و بر طرف کردن

اشکالات آن جهت در اختیار گذاشتن مسئول روابط عمومی برای درج در شبکه های اجتماعی  و وب سایت باشگاه .

4-1-6-نظارت بر نحوه اجرای برنامه های رسمی باشگاه و بررسی و کیفیت لوازم و تجهیزات باشگاه

4-1-7 -همکاری با مسئول کمیته امور مالی و تدارکات جهت نظارت بر خرید وسایل فنی برای باشگاه مطابق با استانداردهای اروپا و آمریکا .

4-1-8 -تهیه فرم ارزشیابی فنی و آمادگی جسمانی اعضا و در اختیار قراردادن رونوشتی از آن ها به دبیر باشگاه جهت ثبت در پرونده اعضا.

4-1-9 -ارتباط تنگاتنگ با مسئول کمیته آموزش جهت آموزش تئوری و نظری اعضا و مشورت با ایشان.

 

ماده 4-2 -وظایف و اختیارات مسئول کمیته امور مالی و تدارکات

4-2-1-دریافت حق عضویت، شهریه ماهانه، حق استهلاک مقرر شده توسط کمیته فنی برای وسایل باشگاه از اعضا و تعیین تعرفه سالیانه اخذ هزینه سهم باشگاه .

4-2-2 -تنخواه گردانی درآمد و خرج کردهای مربوط به باشگاه .

4-2-3 -حسابرسی و مدیریت درآمدهای حاصله از کلاس های آموزشی و کارآموزی و کمک های مالی اشخاص و ارگان ها و برنامه های طبیعت گردی و به طور کلی دخل و خرج باشگاه .

4-2-4 -تأمین بودجه لازم جهت رفع کلیه مایحتاج باشگاه با مدیریت باشگاه .

4-2-5 -حفظ و جمع آوری کلیه وسایل و اموال باشگاه .

4-2-6 -امانت دادن وسایل فنی مورد نیاز با افراد باشگاه جهت اجرای برنامه با نظر کمیته فنی باشگاه .

4-2-7 -مسئول امور مالی و تدارکات به افراد مهمان که در برنامه حضور دارند نمی توانند وسایل فنی امانت دهند.

4-2-8 -امانت دادن وسایل برای کلیه برنامه های باشگاه که هزینه استهلاک وسایل در این برنامه ها با نظر مدیرعامل باشگاه اخذ می گردد.

4-2-9 -تنظیم اسناد امور مالی باشگاه و ارائه ترازنامه در پایان هر شش ماه و ارائه آن به موسس باشگاه .

تبصره 4-2-1 :-رونوشتی از این ترازنامه جهت ثبت در آرشیو باشگاه در اختیار دبیر باشگاه قرار گیرد .

4-2-11 -بررسی تسویه مالی اعضا جهت شرکت اعضا در برنامه های باشگاه.

4-2-11 -تهیه و تدارک وسیله نقلیه جهت انجام برنامه ها با هماهنگی سرپرست برنامه و کنترل کیفیت و بیمه نامه وسیله نقلیه و صلاحیت راننده .

 

ماده 4-3 :وظایف و اختیارات مسئول کمیته روابط عمومی

4-3-1 -مسئول کمیته روابط عمومی بازوی ارتباطی ارکان مختلف باشگاه با سایر نهادها و باشگاه ها می باشد .

4-3-2 -دریافت و تدوین انتقادات و پیشنهادات اعضای باشگاه جهت طرح در جلسات مختلف باشگاه .

4-3-3 -همکاری با کمیته آموزش در جهت بالا بردن دانش فنی و کوهنوردی اعضای باشگاه از طریق و در اختیار گذاشتن جزوات و منابع علمی برای اعضا.

4-3-4 -تهیه آرشیو کامل از گزارش برنامه ها، عکس و فیلم و … جهت نمایش به مقاصد گوناگون با همکاری دبیر باشگاه .

4-3-5 -تهیه فرم های الزم و هر نوع تایپ و … برای فعالیت باشگاه .

4-3-6 -راه اندازی و به روز رسانی بولتن مناسب (سایت، گاهنامه، سالنامه و …) و کلیه امور تبلیغاتی و ترویجی جهت اطلاع رسانی به اعضای باشگاه.

4-3-7 -توجیه آیین نامه های داخلی و مقررات باشگاه برای افراد جدید الورود.

تبصره 4-3-7-1 :مسئول روابط عمومی باید یک نسخه از اساسنامه را در اختیار اعضای باشگاه و اعضای جدید الورود قرار دهد .

4-3-8 -تاسیس کتابخانه و جمع آوری کتب و مقالات آموزشی مفید .

4-3-9 -همکاری با دبیر جهت برگزاری مجمع عمومی سالیانه و دوسالانه باشگاه .

4-3-10 -دریافت گزارش ها و اطلاعیه برنامه ها و دوره آموزشی از کمیته فنی و آموزشی باشگاه و ویرایش و تنظیم آن جهت انتشار.

 

ماده 4-4 :وظایف و اختیارات مسئول کمیته آموزش

4-4-1 -برگزارش کلاس های آموزشی در آیتم های مختلف کوهنوردی و موارد مربوط به آن با همکاری مسئول کمیته فنی باشگاه .

4-4-2 -تهیه و گردآوری نقشه و کروکی از قله ها ، کوه ها و مناطق مختلف جهت استفاده در موارد آموزشی.

4-4-3 -برگزاری کلاس های دوره کارآموزی و باز آموزی با همکاری مسئول کمیته فنی باشگاه .

4-4-4 -تهیه جزوات آموزشی در سطوح مختلف جهت در اختیار گذاشتن اعضای باشگاه با همکاری مسئول کمیته روابط عمومی جهت درج در رسانه ها .

 

ماده 4-5 :وظایف اعضا

4-5-1 -شرکت فعال در برنامه ها و جلسات باشگاه .

4-5-2 -اجرای مصوبات هیئت مدیره و کمیته های مختلف باشگاه .

4-5-3 -رعایت و اجرای اساسنامه و آیین نامه های داخلی باشگاه .

4-5-4 -همکاری با کمیته های باشگاه در راستای اهداف و استراتژی و وظایف محوله

4-5-5 -پرداخت حق عضویت اولیه و شهریه ماهانه مصوب هیئت مدیره باشگاه.

4-5-6 -رعایت شئونات و موازین اخالقی و عرفی

4-5-7 -رعایت کلیه نکات لازم جهت پاکیزگی و حفاظت از محیط زیست کوهستان و همکاری با مسئول کمیته محیط زیست باشگاه .

4-5-8 -استرداد سریع لوازم باشگاه به مسئول کمیته امور مالی و تدارکات پس از استفاده از آن ها در برنامه ها .

تبصره 4-5-8-1 :در صورت مفقود شدن یا آسیب دیدن وسایل باشگاه توسط هریک از اعضا در برنامه ها، خود شخص باید پاسخگو بوده و ملزم به جبران خسارت می باشد که معادل یا عین وسیله را برای باشگاه خریداری می نماید و به مسئول کمیته امور مالی و تدارکات تحویل می دهد

4-5-9 -کلیه اعضای باشگاه الزم است تعهدنامه ای مبنی بر پذیرش خطر و قبول مسئولیت ناشی از پیشامدهای ناگوار امضا و به باشگاه تحویل نماید .

4-5-10 -اطاعت از دستورات سرپرست در برنامه ها و در همه حال از وظایف افراد شرکت کننده در برنامه ها است و اگر کسی در این مورد بی توجهی کند بنا به گزارش سرپرست برنامه از شرکت در برنامه های باشگاه در یک تقویم ورزشی محروم خواهد شد.

4-5-10 -داشتن کارت بیمه ورزشی برای حضور در برنامه الزامی است .

 

ماده 4-6 -وظایف و اختیارات مدیر عامل باشگاه :

4-6-1 -صدور کلیه احکام، کارت های عضویت و تنظیم و امضا مکاتبات باشگاه و به طور کلی حق امضا.

4-6-2 -مدیرعامل باید هماهنگی بین اعضا و مسئول کمیته های مختلف را برقرار نماید.

4-6-3 -امضا مشترک اوراق بهادار و تعهد آور .

4-6-4 -کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری بر عهده مدیرعامل بوده و اعضای کادر اجرایی از این موارد مبرا خواهند بود .

4-6-5 -پاسخگویی به موسس در کلیه امور باشگاه و ارائه صورت مالی هرساله باشگاه موسس .

 

ماده 4-7 -وظایف و اختیارات دبیر باشگاه

4-7-1 -در صورت عدم حضور مدیر عامل کلیه وظایف و مسئولیت های مدیر عامل بر عهده دبیر باشگاه می باشد .

4-7-2 -ثبت درخواست عضویت و تشکیل پرونده برای اعضا و درج مشخصات آن ها و نگهداری مدارک عضویت و درج فعالیت سالیانه اعضا در بایگانی .

4-7-3 -انجام مکاتبات با باشگاه ها و گروه های ورزشی در استان و کشور .

4-7-4 -گردآوری کلیه گزارشات و نامه های باشگاه و بایگانی آن ها در دبیرخانه .

4-7-5 -تنظیم صورت جلسه در دفتر کادر اجرایی باشگاه و به امضا رساندن آن توسط اعضا.

4-7-6 -ساماندهی و مدیریت برگزاری جلسات باشگاه با همکاری مسئول روابط عمومی.

4-7-7 -مسئول تحویل مدارک و مستندات و تجهیزات باشگاه به کادر اجرایی بعدی.

4-7-8 -نمایندگی باشگاه در برابر کلیه اشخاص و ادارت دولتی و موسسات خصوصی.

4-7-9 -مدیریت جلسات هفتگی باشگاه با مشارکت مسئول روابط عمومی .

4-7-10 -دبیر موظف است آماری تحلیلی را هر ماه یک بار از فعالیت باشگاه تهیه و تنظیم کرده و پس از ارائه آن به هیئت مدیره و تصویب آن را در آرشیو باشگاه ثبت نماید .

4-7-11 -تهیه و تنظیم لیست جلسات باشگاه .

 

ماده 4-8 -وظایف و اختیارات مدیر داخلی باشگاه(بانوان)

4-8-1 -کلیه وظایف و اختیارات مدیر عامل را در بین اعضای بانوان باشگاه را دارا می باشد .

4-8-2 -تعیین سرپرست و مربی از بین بانوان در برنامه های مستقل بانوان.

4-8-3 -تعیین کار گروهی از بین اعضا جهت پیشبرد امور فنی و ورزش کوهنوردی براساس سیاست کلی باشگاه جهت بانوان .

 

ماده 4-9 -وظایف و اختیارات کمیته امداد و نجات

4-9-1 -ایجاد تیمی تخصصی از اعضای باشگاه در امور امداد و نجات هنگام حوادث .

4-9-2 -تهیه وسایل و ابزار اختصاصی از انبار باشگاه جهت استفاده های احتمالی امداد و نجات .

4-9-3 -ارتباط مستمر با کارگروه امداد و نجات هیات کوهنوردی استان .

4-9-4 -برگزاری کلاسهای آموزش عمومی برای کلیه اعضای باشگاه با هماهنگی کمیته اموزش.

4-9-5 -تهیه کیت بقاء و کیف کمکهای اولیه جهت باشگاه و بازرسی آن از طریق تذکر و هشدار به

سرپرست هر برنامه و اطلاع از تکمیل بودن محتوای آنها

4-9-6 -تشکیل تیم مدیریت بحران در دفتر باشگاه هنگام بروز حادثه در برنامه های باشگاه با هماهنگی مدیریت و کمیته فنی باشگاه

 

ماده 4-10 -کمیته انضباطی

این کمیته متشکل از مدیرعامل، موسس ، مدیر داخلی بانوان و یکی از اعضای پیشکسوت باشگاه به انتخاب موسس باشگاه می باشد .

ماده 4-11-وظایف و اختیارات کمیته انضباطی

4-11-1 -تدوین آیین نامه و مرام نامه انضباطی باشگاه و ارائه در مجمع عمومی جهت تصویب .

4-11-2 -توجیه اعضای آزمایشی در مورد قوانین و تذکر آن قبل و حین اجرای برنامه.

4-11-3 -رسیدگی به گزارش تخلف یا شکایات هریک از اعضاء طبق آیین نامه و بررسی صحت آن

4-11-4 -صدور و اجرای احکام انضباطی با نظر مدیر باشگاه .

4-11-5 -پایش و نظارت بر رعایت موازین اخالقی و قانونی در برنامه .

4-11-6 -کمیته انضباطی نسبت به طرح هرگونه شکایت و گزارش تخلف موظف به امانت داری می باشد و بایستی از افشای غیر ضروری مسائل محرمانه باشگاه پرهیز نماید.

4-11-7 -کمیته انضباطی حق برخورد سلیقه ای و شخصی با مسائل انضباطی و اعضا باشگاه را ندارد و صرفا آیین نامه ها را اجرا می نماید .

4-11-8 -درخواست جلسه بحث و تصمیم گیری در هیئت مدیره راجع به مسائل خاص انضباطی.

4-11-9 -تشخیص موازین عرف جامعه و مشمولیت موضوع به کمیته انضباطی.

4-11-11 -روند بررسی موارد در کمیته انضباطی به شرح زیر خواهد بود .

4-11-11 -دریافت شکایت و گزارش تخلف به صورت شفاهی یا کتبی یا مشاهده آن.

4-11-12 -بررسی موضوع با تحقیق و پرسش از حاضرین در برنامه ها با توجه به سوابق اخالقی هر فرد .

4-11-13 -تذکر شفاهی به صورت خصوصی یا عمومی.

4-11-14 -تذکر کتبی با امضای کمیته انضباطی و مدیر باشگاه در صورت عدم اعتنا به تذکر شفاهی و تکرار .

4-11-15 -محرومیت موقت از شرکت در برنامه ها و سایر فعالیت های رسمی از جمله دوره های آموزشی و برنامه های شاخص.

4-11-16 -اخراج از باشگاه با تائید موسس باشگاه.

 

ماده 4-12 -وظایف و اختیارات کمیته محیط زیست

4-12-1 -فرهنگ سازی در جهت حفظ پایدار محیط زیست و تنوع زیستی در میان اعضا و کوهنوردان

4-12-2 -برنامه ریزی برای پاک سازی محیط های گردشگری و کوهستان از زباله در کلیه برنامه های

رسمی باشگاه .

4-12-3 -بررسی ملزومات اجرای برنامه های پاک سازی و درخواست برای تهیه آن ها از دبیر باشگاه

4-12-4 -جلب مشارکت اعضا و سایرین در حفظ محیط زیست و پیشبرد اهداف کمیته

4-12-5 -ترویج فرهنگ حمل شخصی پسماند در بین کوهنوردان و سایر مردم.

4-12-6 -همکاری با باشگاه ها و سایر ارکان باشگاه جهت پیشبرد اهداف کمیته .

4-12-7 -همکاری های علمی و اجرایی با باشگاه ها و سازمان های دیگر در خصوص حفظ محیط زیست .

4-12-8 -برگزاری کلاس های آموزشی در جهت حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی و محیط زیست

4-12-9 -انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف کمیته به آن ارجاع می شود.

 

ماده 4-13 -وظایف و اختیارات سرپرست

4-13-1 -کلیه سرپرستان زیر نظر مسئول کیمته فنی باشگاه انجام وظیفه نموده و می بایستی در تمام مراحل اجرای برنامه هماهنگی های لازم را با وی به عمل آورند .

4-13-2 -مسئولیت کلی اجرای هر برنامه به عهده سرپرست آن برنامه بوده و در صورت لزوم سرپرست می تواند در هر مرحله از برنامه نسبت به توقف برنامه اقدام نماید. بدیهی است سرپرستان بایستی تصمیم گیری های خود را با هماهنگی و مشورت کامل با مربیان حاضر در برنامه انجام دهند.

 

4-13-3وظایف سرپرست قبل از اجرای برنامه :

4-13-3-1 -کسب اطالع از چگونگی اجرای برنامه مصوب (عنوان برنامه، مسیر صعود، زمان اجرا، مدت اجرا) با هماهنگی مسئول کمیته فنی باشگاه .

4-13-3-2 -اعلام جزئیات لازم برای درج در اطلاعیه برنامه به مسئول کمیته فنی (تجهیزات فردی و فنی الزم، زمان حرکت، توصیف مختصر برنامه، اعالم شماره تماس برای ثبت نام متقاضیان ، تعیین هزینه تقریبی برنامه، مدت برنامه و…) سرپرستان موظف هستند این اطلاعات را یک هفته قبل از اجرای برنامه در اختیار مسئول کمیته فنی قرار دهند.

4-13-3-3 -انجام بررسی های لازم به منظور شناسایی کامل منطقه اجرای برنامه، بررسی مسیر صعود، دریافت کروکی و نقشه و یا ترک مسیر، اطلاع از امکانات منطقه نظیر پناهگاه، محل های مناسب کمپ، دسترسی به آب، وضعیت آنتن دهی موبایل، امنیت منطقه و نظایر آن .

4-13-3-4 -دریافت اطلاعات هواشناسی و آگاهی از چگونگی وضعیت آب و هوایی منطقه در زمان اجرای برنامه .

4-13-3-5 -ثبت نام از متقاضیان شرکت در برنامه .

4-13-3-6 -انجام بررسی های لازم به منظور کسب اطلاع از میزان توانایی، تجربه و صلاحیت افراد

متقاضی و همچنین بررسی سلامت جسمی، روحی و کسب اطلاع از مشکالت پزشکی آن ها با همکاری مسئول کمیته فنی و مدیر عامل باشگاه .

بدیهی است حضور افراد متقاضی در برنامه منوط به احراز صلاحیت های فنی، تجربی ، تکنیکی، جسمی و روحی آن ها از سوی سرپرست و با تائید مسئول کمیته فنی و یا مدیرعامل باشگاه خواهد بود .

4-13-3-7 -پیگیری تهیه وسایل فنی و تدارکات عمومی مورد نیاز اجرای برنامه .

4-13-3-8 -اقدام برای تهیه وسیله نقلیه مناسب و ایمن برای برنامه با هماهنگی مسئول کمیته پشتیبانی و تدارکات باشگاه .

4-13-3-9 -در صورت لزوم برگزاری جلسه توجیهی برای متقاضیان شرکت در برنامه قبل از اجرای برنامه .

4-13-3-11 -در صورت لزوم انجام تمرینات کسب آمادگی برای افراد قبل از اجرای برنامه .

 

4-13-4وظایف سرپرست در حین اجرای برنامه :

4-13-4-1 -بررسی وضعیت جسمی و روحی افراد قبل از آغاز برنامه .

4-13-4-2 -کنترل تجهیزات انفرادی مورد نیاز افراد و اطمینان از سالم، کامل و کافی بودن آن ها .

4-13-4-3 -برگزاری جلسه معارفه و تقسیم وظایف افراد و تعیین سر قدم، عقب دار، عکاس، امدادگر و …

4-13-4-4 -در صورت لزوم اقدام برای گرفتن راهنمای محلی، چهارپا یا وسایل نقلیه محلی برای حمل بار.

4-13-4-5 -مسیریابی و تعیین مسیر حرکت .

4-13-4-6 -مدیریت کلی برنامه از نظر تعیین زمان های حرکت، استراحت، محل های کمپ و …

4-13-4-7 -بررسی مداوم وضعیت جسمی و روحی افراد و در صورت لزوم ممانعت از ادامه حرکت آن ها و استقرار آن ها در محل ایمن و در صورت نیاز اقدام برای بازگشت ایمن آن ها .

4-13-4-8 -تصمیم گیری صحیح، سریع و قاطع در مواجهه با شرایط مخاطره آمیز با هماهنگی و مشورت با مربی گروه .

4-13-4-9 -تلاش در جهت حفظ نظم و انسجام تیم و همچنین حفظ روحیه تیم.

4-13-4-10 -برخورد با افراد خاطی و حل و فصل مناقشات احتمالی بین افراد گروه.

4-13-4-11 -تصویربرداری و گرفتن عکس به تعداد کافی از مسیر صعود، قله و سایر نقاط مهم به نحوی که ضمن نشان دادن افراد حاضر در برنامه گویای چگونگی مسیر صعود نیز باشد .

4-13-4-12 -در صورت امکان ثبت ترک مسیر و ترسیم کروکی آن .

 

4-13-5وظایف سرپرست بعد از اجرای برنامه :

4-13-5-1 -پیگیری موارد مالی و انجام تسویه حساب مالی با راننده و مسئول کمیته پشتیبانی و مالی باشگاه .

4-13-5-2 -تهیه گزارش برنامه مطابق الگوی مصوب باشگاه و ارائه آن به مسئول کمیته فنی به همراه عکس ها و احیاناً ترک مسیر حداکثر سه روز پس از پایان برنامه.

4-13-5-3 -ارائه گزارش حضوری در اولین جلسه عمومی باشگاه پس از پایان برنامه .

4-13-5-4 -تحویل وسایل فنی و امانی به باشگاه و یا صاحبان آنها

 

فصل پنجم : ضوابط و شرایط پذیرش عضو

ماده 5-1 -داشتن حداقل 18 سال تمام .

تبصره 5-1-1 -اعضای زیر 18 سال با رضایت والدین.

ماده 5-2 -متقاضیان باید از نظر جسمی و روحی در سلامت بوده و دارای گواهی صحت و سالمت از پزشک مورد تایید باشگاه باشند.

ماده 5-3 -متقاضیان عضویت در باشگاه باید دارای حسن شهرت باشند .

ماده 5-4 -متقاضیان عضویت در باشگاه آیین نامه باشگاه را مطالعه و کلیه مفاد آن را پذیرفته و متعهد به رعایت آن باشند .

ماده 5-5 -تکمیل فرم درخواست عضویت آنلاین و آپلود مدارک.

ماده 5-6 -پذیرش مسئولیت فردی و تیمی در اجرای برنامه ها .

ماده 5-7 -پذیرش افرادی که دارای مربیگری هستند در صورت تایید مدیرعامل می توانند در برنامه های اصلی باشگاه شرکت کنند و نیاز به گذراندن دوره ارزیابی نمی باشد .

 

فصل ششم : اخراج و تعلیق

ماده 6-1 -اخراج اعضای باشگاه به یکی از طرق ذیل امکان پذیر است .

6-1-1 -با درخواست کتبی خود اعضا

6-1-2 -به درخواست کتبی 3 نفر از اعضای فعال باشگاه و یا سه نفر از اعضای کمیته انضباطی و در صورت تصویب کمیته انضباطی منوط به اینکه 1 هفته قبل از بررسی در کمیته انضباطی، موضوع توسط دبیر به اطلاع فرد رسیده و امکان دفاع از خود و استماع نظرات موافقین و مخالفین فراهم شود .

تبصره 6-1-1 -در صورتی که عضویت فرد یک بار ابطال شده باشد عضویت مجدد در باشگاه امکان پذیر نمی باشد .

تبصره 6-1-2 -شخص اخراج شده هیچ گونه حقی در باشگاه ندارد .

تبصره 6-1-3 -در هر برنامه اگر شخصی مرتکب عملی غیر اخلاقی و غیر عرفی شود عضویت شخص به تعلیق درآمده و شرایط اخراج فراهم می شود .

تبصره 6-1-4 -استعمال هرگونه دخانیات و مشروبات الکلی در برنامه ها و مکان های عمومی باشگاه شرایطی نظیر ماده قبل را برای شخص خاطی ایجاد می کند.

این آئین نامه در 18 صفحه طبق ماده ها و تبصره های قید شده تنظیم گردیده و کلیه اعضا باشگاه ملزم به رعایت کلیه مفاد آن میباشند.

 

نکته : این آئین نامه به صورت دوره ای در حال بروزرسانی است و اعضا میبایست به صورت مستمر به این صفحه سر زده و از تغییرات آن مطلع شوند .